top of page
Newspapers

NEWS

Projekt »RESIND«

Družba DS Meritve je bila uspešna pri prijavi na javnem razpisu »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020-2022« s sofinanciranjem v višini 240.000,00 EUR.

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem:

  • kompetenc,

  • kapacitet,

  • prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav

  • spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter

  • povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Za delo na projektu »RESIND« so se povezala slovenska visokotehnološka podjetja (DS Meritve d.o.o., Infotim d.o.o., Resalta d.o.o.) ki bodo s svojimi idejami, znanjem, produkti in izkušnjami pripravila skupen nastop na češkem trgu.  Skupek tehnoloških rešitev bo na najvišji ravni povezan v celovito rešitev za digitalizacijo distribucijskih omrežij za toploto in vodo.

Komplementarna partnerska podjetja bodo prispevala vsaka svoj delež znanja in izkušenj pri skupnem produktu na češkem trgu. Partner RESALTA je zadolžen za inženiring, financiranje, vodenje projektov, prenos znanj in odpiranje trga. Partner DS Meritve poskrbi za komunikacijsko infrastrukturo, povezovanje naprav (merilne naprave) in senzorike, procesni strežnik in strežniška orodja, prilagojene rešitve na področju toplote in vode ter vpeljave sodobnih komunikacijskih poti (Sigfox, NB-IoT, LTE-M). Partner INFOTIM poskrbi za analitiko, oblačne rešitve, napredna programska orodja ter Big Data.

Cilj projekta je skupen nastop na češkem trgu, tako vsak partner s svojim produktom kot vsi partnerji skupaj s celovito rešitvijo za digitalizacijo distribucijskih omrežij za toploto in vodo. V okviru izvajanja projekta se bodo partnerji skupaj udeležili sejma in različnih predstavitev ciljnim kupcem skupne rešitve.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si, v višini 240.300,00 EUR. 

Projekt »E-mobilnost«

Družba GEN-I je bila uspešna pri prijavi na javnem razpisu »DEMO PILOTI II 2018« s sofinanciranjem v višini 1,2 mio EUR.

Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije »Industrija 4.0«, fokusno področje »Mobilnost« zaradi:

  • skrajšanje časa od ideje do trga,

  • pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,

  • povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije.

Za delo na projektu »E-mobilnost« so se povezala slovenska visokotehnološka podjetja (Ocean Orchids d.o.o., GEN-I, d.o.o., Metron Inštitut, ENERDAT - S, d.o.o, DS MERITVE, d.o.o., Telemach d.o.o., Inden d.o.o., Resalta d.o.o.), ki bodo s svojimi idejami, znanjem in izkušnjami pripravila rešitve za vključevanje vedno večjega števila elektrificiranih vozil in obnovljivih virov energije (OVE) na obstoječe elektro-energetsko omrežje. Skupek tehnoloških rešitev bo na višji ravni povezan v produkt »E-mobilnost«, ki bo omogočal sočasno polnjenje večjega števila vozil, obenem pa zniževal preobremenjevanje obstoječega električnega sistema.

Projekt »E-mobilnost«, ki je aktualen zaradi zahtev po zmanjševanju negativnih posledic rabe fosilnih goriv, bo z inovacijami, iznajdljivostjo in uporabo pametne tehnologije omogočil odpravo težav, ki nastajajo ob sočasnem polnjenju električnih vozil. Električna energija, uporabljena za polnjenje vozil, bo pridobljena na okolju prijazen način (sončne elektrarne, kogeneracija).

Cilj projekta je izgradnja trajnostne polnilne infrastrukture, ki bo podpirala razmah polnjenja električnih vozil, obenem pa bo zniževala preobremenjenost obstoječega električnega omrežja. Polnilna infrastruktura bo povezana s centrom vodenja, ki bo intervale polnjenja dinamično prilagajal glede na omejitve omrežja, razpoložljivost OVE ter glede na informacije o časovni razpoložljivosti vozila na lokaciji, razporedu polnjenja in potrebi po napolnjenosti baterije v določenem trenutku. Za uporabnika bo razvita aplikacija, ki bo ob priklopu na polnilnico identificirala vozilo in uporabnika, omogočala bo enostavno upravljanje polnjenja vozila in obračun porabljene električne energije z univerzalnim plačilnim sredstvom. Storitev bo omogočena za zasebne in poslovne uporabnike.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si, v višini 1.269.426,16 EUR.

logo-mgrt.jpg
SPIRIT LOGO RESIND.png
eu LOGO RESIND.png
eu LOGO RESIND.png
logo-mgrt.jpg
bottom of page